Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Mikolajice

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Závěrečný účet DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok 2020

Závěrečný účet DSO

 Venkovský mikroregion Moravice  za rok 2020

 

V listinné podobě je kompletní rozsah závěrečného účtu k nahlédnutí na MÚ Budišov nad Budišovkou, na finančním a správním odboru, kancelář č. 32

 

Závěrečný účet DSO Venkovský mikroregion Moravice  za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 byl schválen usnesením č. 516/51 na 51. zasedání Shromáždění starostů členských obcí DSO, dne 22.6.2021

 

DSO Venkovský mikroregion Moravice hospodařil v roce 2020 dle schváleného rozpočtu na rok 2020, který byl schválen na 47. zasedání sněmu starostů mikroregionu Moravice usnesením č. 475/47, dne 5.12.2019.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozpočtové příjmy činily 290.000,- Kč a výdaje  336.000,- Kč. Schodek ve výši 46.000,- byl kryt ze zůstatku na BÚ k 31.12.2019. Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními během roku 2020. Plnění a čerpání rozpočtu roku 2020 je uvedeno v přiložené tabulce údajů o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 a stavu finančních prostředků k 31.12.2020. DSO v roce 2020 neprováděl žádnou hospodářskou činnost. Na konci roku 2020 bylo členem svazku 16 členských obcí.

Obsah závěrečného účtu
           1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020
                - Výkaz FIN 2-12 za období 12/2020

           2. Hospodaření s majetkem
               - Rozvaha za období 12/2020

               - Výkaz zisku a ztráty 12/2020

               - Příloha 12/2020

           3. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 DSO Venkovský   

               mikroregion Moravice

          4.  Inventarizační zpráva za rok 2020

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 a o stavu finančních prostředků k 31.12.2020

 

 

Název položky

 

Schválený

rozpočet (Kč)

Upravený

rozpočet (Kč)

Skutečnost

 

(Kč)

Paragraf, položka, text

 

 

 

PŘÍJMY

 

 

 

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

 

160 000,00

395 000,00

358 982,49

0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0000 Bez ODPA

 

270 000,00

505 000,00

468 982,49

3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí

0,00

0,00

0,00

3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

20 000,00

20 000,00

0,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n

 

20 000,00

20 000,00

0,00

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů

 

0,00

0,00

0,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

 

0,00

0,00

0,00

 

ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM

 

290 000,00

525 000,00

468 982,49

VÝDAJE

 

 

 

3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním

                   poměru

24 000,00

24 000,00

23 300,00

3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

 

 500,00

 500,00

0,00

3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

30 000,00

65 000,00

51 988,00

3639 5139 Nákup materiálu j.n.

 

1 500,00

54 000,00

53 699,00

 

3639 5161 Poštovní služby

 

1 000,00

1 000,00

0,00

3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

                   kom.technologiemi

10 000,00

10 000,00

6 052,75

3639 5169 Nákup ostatních služeb

 

250 000,00

355 000,00

386 522,0

3639 5175 Pohoštění

 

10 000,00

10 000,00

0,00

3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně

 

0,00

0,00

0,00

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu

                   rozpočtu

1 000,00

1 000,00

0,00

3639 5901 Nespecifikované rezervy

 

0,00

0,00

0,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

 

241 000,00

339 000,00

290 977,73

6310 5163 Služby peněžních ústavů

 

3 000,00

3 000,00

1 784,80

6310 5901 Nespecifikované rezervy

 

5 000,00

122 000,00

0,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních

          operací

8 000,00

125 000,00

1 784,80

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

 

0,00

0,00

0,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech

          územní úrovně

0,00

0,00

0,00

6402 5367 Výdaje z finančního vypořádání

                   minulých let mezi obcemi

0,00

0,00

0,00

6402 Finanční vypořádání minulých let

 

0,00

0,00

0,00

 

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM

 

336 000,00

645 500,00

523 346,95

SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU

-46 000,00

-120 500,00

-54 364,46

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ – změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech

46 000,00

120 500,00

54 364,46

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

46 000,00

120 500,00

54 364,46

STAV A OBRAT NA BANKOVNÍM ÚČTU

Počáteční stav k

1.1.2020

Konečný stav k 31.12.2020

Změna stavu bankovních účtů

Základní běžný účet

120 269,54

65 905,08

54 364,46

 

Komentář k závěrečnému účtu :

 

Dobrovolný svazek obcí Venkovský mikroregion Moravice zahájil svou činnost 9.5.2005, a to transformací ze zájmového sdružení dvaceti právnických osob - obcí.  Předmětem činnosti je realizace strategie rozvoje mikroregionu, zejména v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova a rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, propagace regionu, vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku. DSO může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. Za předmět činnosti DSO se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale pouze některých z nich.

V roce 2020 byly DSO přijaty členské příspěvky od obcí svazku ve výši 5,- Kč za každého trvale hlášeného občana své obce.  Částka byla rozpočtována ve výši 84 145,00 Kč.  Všechny obce svazku členský příspěvek v daném roce uhradily. Další neinvestiční transfery od obcí představovaly částky na dofinancování vlastních podílů na jednotlivých akcích projektového manažera   a podílu na předfinancování projektu  „Předcházení vzniku odpadů“

V roce 2020 byl přijat jen neinvestiční transfer od Moravskoslezského kraje. Tento byl použit na schválené dotační akce (Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice).

DSO v roce 2020, kromě finančních prostředků (oběžných aktiv) vedených na běžném účtu u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. Opava, a ČNB netvořil jiné účelové fondy. Rovněž DSO neměl za rok 2020 vůči státu nebo jiným právnickým a fyzickým osobám žádné závazky, kromě odvodů daně ze mzdy  za měsíc 12/2020 (byly zaplaceny v 1/2021).

Součástí závěrečného účtu DSO je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2020. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kontroly a interního auditu dne 25.2.2021. Zpráva o výsledku přezkoumání byla převzata předsedou DSO dne 3.3.2021. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu.

Inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2020 a je přílohou závěrečného účtu.

Závěr přezkumu zní :

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a §3 zákona  č. 420/2004 Sb. za rok 2020 nebyly dle §10 odst. 3 písm. c)  zjištěny  chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020  nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činil 4,69 % (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila  0,00 Kč), podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činil 0,43 % (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00 Kč, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činil 0,00 %.

Vyvěšeno: 25. 6. 2021

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: MIkroregion Moravice

Zpět